Sankofa CounselingAlgemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Voor cliënten

Deze Algemene Voorwaarden zijn op onze organisatie van toepassing en worden op schrift bij de start van de hulpverlening aan je overhandigd.

 

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Sankofa Counseling BV heeft te maken met een aantal wetten en regels die in de zorg gelden. Voordat wij van start gaan hebben wij het volgende van je nodig;

  • je toestemming voor het opvragen en geven van informatie
  • je akkoord op onze Algemene Voorwaarden
  • afspraken over de financiering van je zorg (indien van toepassing)

We leggen deze afspraken vast in de ‘zorgovereenkomst’.

 

Privacy, informatie-uitwisseling en dossiers

Wij leggen gegevens van cliënten en andere betrokkenen vast in ons digitale, beveiligde dossier. In ons Privacyreglement is aangegeven welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom. Hoofddoel is natuurlijk dat we zo goed mogelijke hulp kunnen bieden. Onze organisatie houdt zich aan de wet- en regelgeving. Hierin staat onder meer dat wij vertrouwelijk omgaan met je gegevens en deze niet zomaar delen met anderen. Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de administratie bij VECOZO, die onder andere zorgt voor declaratie en verantwoording van de zorg bij de zorgverzekeraar of gemeente. Daarvoor hebben zij (deels) toegang tot de dossiers nodig. Ook VECOZO gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om en beschermt deze tegen misbruik of verlies.

Soms nemen we bij de start, tijdens en of aan het einde van de zorg één of meerdere vragenlijsten af. Dat doen we om een volledig beeld te krijgen van de mogelijkheden en problemen. Daarnaast stellen financiers (bijvoorbeeld verzekeraars, gemeenten) soms bepaalde gestandaardiseerde vragenlijsten verplicht. De uitkomsten worden, geanonimiseerd, gebruikt voor de onderlinge vergelijking van zorgaanbieders rond kosten en effecten.

 

Het zorgplan

Samen met cliënten en andere betrokkenen maken wij een plan, het zorgplan. Als we het eens zijn, stellen we ons plan samen vast. Het is belangrijk dat we ons allemaal houden aan de afspraken in dit plan. Mocht de situatie erom vragen dat het plan bijgesteld moet worden dan zullen wij dit met de cliënt en betrokkenen bespreken.

 

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Sankofa Counseling BV probeert haar werk zo goed mogelijk te doen. Mocht je ondanks onze inzet toch niet tevreden zijn dan kun je als client of betrokkene een klacht indienen. Voor cliënten is de klachtenregeling een mogelijkheid om onvrede te uiten, voor Sankofa Counseling BV een aansporing de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Als je een klacht hebt, kan je je allereerst wenden tot jouw hulpverlener bij Sankofa Counseling BV. Als je er samen niet uitkomt, of als de klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt, kun je je direct (schriftelijk of digitaal) wenden tot de onafhankelijke  Klachtenfunctionaris van Solopartners, Ridderhof 67, 5341 HS Oss; https://www.solopartners.nl.

Als je ondanks bovenstaande procedure er toch niet uitkomt, en er dus sprake is van een geschil, kan je het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Stichting Geschillen In De Zorg(GIDZ), Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem; https://geschillenindezorg.nl.

 

Veiligheid en meldplicht

Sankofa Counseling BV doet er alles aan om samen een veilige leefsituatie voor haar cliënten en hun omgeving te realiseren. Als de veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden, zal onze organisatie actie ondernemen, ook als dit tegen de wil van de cliënt en zijn omgeving is. Sankofa Counseling BV bespreekt haar zorgen, als dat mogelijk is, allereerst met de cliënt en/of direct betrokkenen. In ernstige situaties, waarbij wij denken dat er met ondersteuning onvoldoende verbetering bereikt kan worden of als de situatie acuut gevaarlijk is, doen wij een melding bij de politie of een (gemeentelijk) meldpunt. Ingrijpen hoort soms bij ons vak en daarover spelen we open kaart met betrokkenen. Sankofa Counseling BV houdt zich daarbij aan de landelijke wetgeving, protocollen en procedures.

 

Financiële verplichtingen

Bij de start ontvang je de voor jou relevante informatie rond financiële zaken.