Sankofa Counseling BV



Privacy Reglement

 

PRIVACY REGLEMENT

 

 

Sankofa Counseling BV, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74155733, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Sankofa Counseling BV met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Sankofa Counseling BV, persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers van www.sankofacounseling.nl;

c. deelnemers aan trainingen van Sankofa Counseling BV;

d. alle overige personen die met Sankofa Counseling BV contact opnemen of van wie Sankofa Counseling BV persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Sankofa Counseling BV verwerkt persoonsgegevens die:

  •  een client zelf persoonlijk ( telefonisch of digitaal) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  •  Gegevens die met toestemming van de client worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  •  van elke sessie wordt een kort verslag gemaakt. Dit wordt opgeslagen in het cliëntendossier.

 

3. Doeleinden verwerking

Sankofa Counseling BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  •  het uitvoeren van een behandelovereenkomst
  •  declareren van facturen betreffende geboden zorg

 

4. Rechtsgrond

Sankofa Counseling BV verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  •  toestemming van de betrokkene
  •  uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst
  •  declareren aan derden, zorgverzekeringsmaatschappij, gemeentes e.d.
  •  verplichting om een dossier bij te houden en of het BSN te registreren

 

5. Persoonsgegevens delen met derden

Sankofa Counseling BV deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van het traject (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

 

6. Bewaren van gegevens

Sankofa Counseling BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Sankofa Counseling BV hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

  •  Behandel- en medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.

 

7. Wijzigingen privacystatement

Sankofa Counseling BV kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Sankofa Counseling BV gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

8. Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht Sankofa Counseling BV te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Sankofa Counseling BV door een e-mailbericht te sturen naar info@sankofacounseling.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Sankofa Counseling BV persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Sankofa Counseling BV door een e-mailbericht te sturen naar info@sankofacounseling.nl.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Solopartners, www.solopartners.nl